Preskočiť na obsah

Kto a čo je DHZO

Kto sú dobrovoľní hasiči a čo robia?

Pri styku s verejnosťou sa často stretávame s rôznymi predstavami občanov, čo to vlastne dobrovoľný hasičský zbor je, prečo je a na čo je určený. V nasledujúcich pár riadkoch sa Vám preto pokúsime v skratke objasniť činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Malom Slavkove.


Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce.
Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.


Ako privolať pomoc DHZO, resp. DHZ?Pomoc DHZO, resp. DHZ je možné prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Malom Slavkove, osobne alebo telefonicky členom DHZO, resp. DHZ. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť vaše telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZO.


Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči?Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ. Pri týchto zásahoch veliteľ zásahu vypracováva správu o zásahu, ktorú posiela na OV DPO v Kežmarku, prípadne na okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku.
Zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc). Pri týchto zásahoch zbor vyžaduje náhradu nákladov na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky).

Členovia DHZO a DHZ vykonávajú činnosti na úkor svojho voľného času a bez nároku na odmenu!!!

Ako sa stať členom DHZ v Malom Slavkove?

  • Je potrebné prejaviť vážny záujem a ochotu obetovať svoj voľný čas v prípade potrieb na dobrovoľnú činnosť. 
  • Vedieť a byť zrozumený s „Hasičským desatorom“
  • Osloviť niekoho z členov výboru DHZ resp. prostredníctvom mailu: dhz@obecmalyslavkov.sk
  • Členovia výboru DHZ následne rozhodnú o prijatí žiadateľa o členstvo.